Yeşil Kart Başvurusu

YEŞİL KART BAŞVURUSU

Yeşil Kart 18.06.1992 tarih ve 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması yürürlüğe girmiştir.

BAŞVURU 

Kanundan yararlanmak üzere Valiliklerde (Sağlık Müdürlüklerine) veya Kaymakamlıklarda (Merkez Sağlık Ocaklarına) ilkolarak başvuranların Yeşil Kart başvuru ve bilgi formları ; Muhtarlıklara, nufus müdürlüğüne, deftarlık veya  mal müdürlüğüne, Tapu sicil müdürlüğüne, Belediye başkanlığına ve gerekli görülen hallerde emniyet veya jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlara havale edilir.

DEĞERLENDİRME VE YEŞİL KARTIN VERİLMESİ 

Kanundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemeler üzerine aynı hanede   yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, tarım gelirleri, menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devlet’den, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen trasfer ve hibe niteliğindeki nakdi gelirlerinin ve bu türlerden aynı gelirlerinin yıllık net toplamının onikide birinin hane sayısına bölünmesi  suretiyle her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirler.

Hesaplanan gelir payları 1475 sayılı iş kanununa göre sanayide çalışan 16 yaşından büyük işciler için  belirlenen yürürlükteki asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan evli ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi  gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta pirimi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3 ünde  (Bakanlar Kurulunca artırılması halinde belirtilen oranında) az olduğu takdirde o hanede yaşayan ve sağlık güvencesi bulunmayan  talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararlaştırılır.

SEVK ZİNCİRİ 

Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde kendilerine verilen Yeşil Kartta yazılı bulunan Sağlık Ocağı İlçe Devlet Hastanesi ve İl Devlet Hastanesine, bu sevk zincirindeki sıraya uygun olarak başvurabilirler.

İkamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde İl merkezlerinde Sağlık Müdürlüğünün , İlçelerde sorumlu Sağlık Ocağı Tabipliğinin , diğer yerlerde o mahaldeki Sağlık Ocağı Tabipliğinin sevk zincirine göre sevk edileceği sağlık kurum ve kuruluşu tarafından kart sahiplerine sağlık hizmeti verilir.

YOKLAMA(VİZE) 

Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartlarını senede bir defa “Vize” yaptırmak zorundadırlar.Yeşil Kartlarını aldıkları sağlık kuruluşlarına başvurarak vizelerini oralarda yaptırırlar.

İPTAL

Herhangi bir şekilde Kanunu’nun dışında sağlık güvencesi sağlanan yahut aylık geliri veya gelir payları Kanun kapsamı dışında kalan Yeşil Kart sahipleri Yeşil Kartlarını aldıkları makama geri vererek iptal ettirmek zorundadırlar.