Nikah İşlemleri

NİKAH İŞLEMLERİ

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğermümkünse . karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez?

1.      Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2.      Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3.      Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararıalmayanlar evlenemez.
4.      Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancakdoğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerinyeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
a.      Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkçaevlenemezler.
b.      Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
c.      Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı,vb. akrabalığı olanlar evlenemez.

III. Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur?

1.      Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veyasözlü olarak başvururlar.
2.      Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan”Evlenme Beyannamesi” ile yapılır.
3.      Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memurtarafından yapılır.
4.      Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerektaraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
5.      Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bubeyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerinceonaylanmış olması şarttır.
6.      Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. Evlenebilmek İçin Sağlanması Gerekli Belgeler Nelerdir?

1.      Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı.

2.      Evlenme Beyannamesi: iki suret dodurulur.Biri fotoğraflı diğeri fotoğrasız yapılır. Bu formda silinti ve karalamayapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.Form mahallemuhtarına onaylatılır.

3.     Kullanılanların dışında 2’şer Adet Vesikalık Fotoğraf

4.      Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu: Evlendirme memurluğu başvuru üzerine,bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlıkkuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması.durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığınıgösteren “resmi sağlık .kurulu raporu alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

5.      Nufus Kayıt Örneği:Evlenme Ehliyet Belgesi yerinedir.

6.      Rıza Belgesi: 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar anca
k hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ileevlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasınınbulunduğu bölüm ya .yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasitarafından bizzat evlendirme memurunun .huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirmememurunca yapılır.

b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafınimzası yeterlidir.Velayet için mahkeme kararı sunulmalıdır.

c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir..

V. Bir Kadın Evlendikten Sonra da Kendi Soyadını Kullanmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır?
(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarakbaşvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

     Evlendirme Memurluğu Telefon No: 0(372) 512 10 83 – 14