İmar ve Şehircilik

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

 

İMAR DURUMU BELGESİ

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak Plan Örneği fotokopisi
 • Belediyemiz Gelir Tarifesince belirlenen oranda harç bedeli mal sahibinden tahsis edilecektir.
 • İmar Durum Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

YAPI RUHSATI ALIMI

 • Dilekçe
 • Tapu kaydı (hisseli parsel ise noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile)
 • İmar durumu belgesi (1 yıllık )
 • Ölçü krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
 • Aplikasyon krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
 • Harita plan örneği ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
 • Yapı aplikasyon tutanağı
 • Noter onaylı harita hizmeti taahhütnamesi
 • Onaylanan yol – kot tutanağı
 • Belediyemiz Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kanal kot tutanağı
 • 2 takım zemin etüt raporu
 • 4 takım mimari, statik, Makine tesisat ısı yalıtım, elektrik projeleri.
 • Gerekli evrakların çoğu mimari büro ya da teknik elemanlardan biri tarafından hazırlanır. Bu durumda, malsahibinin proje müellifine noter onaylı vekalet vermesi gereklidir.
 • Yapı müteahhit tarafından yapılacaksa ,
 • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdik belgesi
 • Yapının müteahhitliği mal sahibi tarafından yapılacaksa ,
 • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
 • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdiknamesi
 • Şantiye şefliği sözleşmesi

YAPI DENETİM EVRAKLARI

 • Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
 • Yapı denetimi ile mal sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi
 • Bakanlıkça tasdikli bilgi formu
 • Yapı denetim firması izin belgesi sureti
 • İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılacak yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzu.
 • Yapı ruhsatı 5 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

 

 TEMEL ÜSTÜ RUHSATI

 • Yapı Aplikasyon Belgesi (Harita mühendisince hazırlanacak)
 • Yol Kot Tutanağı (Harita mühendisince hazırlanacak)
 • Dilekçe
 • Yapı Ruhsatının Aslı

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

 • Dilekçe
 • Tapu Kaydı Fotokopisi
 • Yapı Ruhsatı
 • Asansör İşletme Ruhsatı (Varsa Yürüyen Merdiven ve benzeri sistemler için İşletme Ruhsatı)
 • Yapı Denetimine tabi olmayan yapılarda TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Formu
 • Yapı Denetimine tabi olan yapılarda Teknik Rapor
 • Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Sığınak Uygunluk Yazısı
 • Vergi Dairesi’nden İskan Ruhsatı İlişik Kesme Belgesi
 • Sigorta Müdürlüğü’nden İlişik Kesme Belgesi
 • Borcu yoktur belgesi (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğün’ den alınacak)

KAT İRTİFAKI LİSTE TASDİKİ

 • Dilekçe
 • Tapu Kaydı Fotokopisi
 • Yapı Ruhsatı
 • Noterden Onaylı Kat İrtifak Listesi

KAT MÜLKİYETİ İÇİN YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ

 • Dilekçe
 • Tapu Kaydı Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • 13×18 ebatlarında 2 adet fotoğraf

SURET TASDİKİ

 • Dilekçe
 • Tapu Kaydı Fotokopisi
 • Proje Sureti

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TADİLAT TALEBİ

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • 4 Adet değişiklik paftası
 • İmar tadilat açıklama raporu
 • İmar tadilatı harcı

İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ

 • Dilekçe
 • tapu fotokopisi
 • 4 Adet ifraz dosyası
 • İfraz tevhid harcı